Detaljplan- och byggprojekt i Saltsjö-Boo

what image shows

Den moderatledda majoriteten i Nacka planerar för 10 000 fler invånare bara i Saltsjö-Boo de närmaste 10 åren. Här är de aktuella 44 bygg- och planprojekten i kommundelen

Klicka på grävskopan för det projekt du vill veta mer om

1 Amperen

Amperen ligger väster om Orminge centrum, precis intill det kommande naturreservatet Skarpnäs och 150 meter från centrala parken. Här planeras för ett natur- och centrumnära radhuskvarter.

2 Björknäs-Värmdövägen

En ny detaljplan ska göra det möjligt att förtäta och utveckla delar av ett område längs Värmdövägen, mellan Solhöjdsvägen och Boo Energi. Förslaget ska möjliggöra blandad bostadsbebyggelse och verksamheter.

3 Boo Gårds skola

Boo Gårds skola ska ersättas med en ny skola med högre kapacitet och därmed skapas möjligheter att utöka verksamheten, från dagens F-6 till att kunna ta emot elever ända upp till årskurs 9. Dagens byggnader ska successivt rivas och ersättas med nya. Under tiden kommer undervisningen att bedrivas i paviljonger. Kommunen planerar även att söka bygglov för en ny sporthall. Den nya skolan beräknas vara klar i augusti 2021 och sporthallen år 2023.

4 Bågvägen-Åbroddsvägen

Projektet ligger i norra Boo och syftet är att förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp, samt att möjliggöra utbyggnad av permanentbostäder på befintliga tomter. Kommunen blir huvudman för områdets vägar.

5 Dalkarlsängen med trafikplats

Projektet handlar om att skapa ett attraktivt verksamhetsområde med bostäder och ny skola, att förlänga Dalvägen till Boovägen, samt att bygga ny trafikplats vid väg 222. Den före detta Boo-tippen planeras att sluttäckas och bli ett rekreationsområde.

6 Dalvägen-Gustavsviksvägen

Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut och kommunen ska bli ny huvudman för områdets vägar. Vidare är det tänkt att nya bostäder ska kunna byggas, samt bättre förutsättningar för permanentboende skapas.

7 Eols udde

Området ligger i norra Boo. Projektet ska förbättra miljön genom att bygga ut kommunalt vatten, skapa förutsättningar att bygga permanentboende och värna områdets intressanta kulturmiljöer.

8 Fågelstigen

De cirka 30 fritids- och permanenthusen på Fågelstigen, nordost om Orminge trafikplats, blir mer och mer permanentbebodda. Därför ska kommunen rusta upp vägarna och bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

9 Graninge

Området ligger i östra Boo, på den fastighet som tidigare var Graninge stiftsgård. Här byggs för ett vårdboende med cirka 50 platser samt ett antal bostäder för äldre. Ett mål är även att göra naturreservatet som ligger precis intill fastigheten mer tillgängligt. Backastad Omsorg AB (tidigare Brinova Omsorg) är byggherre.

10 Hasseluddens Vårdboende

Ett särskilt boende för äldre med cirka 60 bostäder planeras i Hasseludden, norra Boo. Byggnaden föreslås få fasader av trä och tak med sedumväxter ("grönt tak").

11 Kaptensvägen

Ett av Nackas kulturhistoriskt mest värdefulla områden, mellan Baggensstäket i söder och Djurgårdsvägen i norr, där Boo gård och Boobadet ingår. Kommunalt vatten och avlopp ska anläggas och vägarna rustas. Kulturmiljöerna ska få stärkt skydd, åtta tomter kan skapas.

12 Kil söder om Värmdövägen

Området är nu bebyggt med parhus som är upplåtna med bostadsrätt. Kommunalt vatten- och avlopp är utbyggt och det återstår endast några ytterligare insatser innan allmänna platser är färdigställda.

13 Kil, västra verksamhetsområdet

Projektet ska möjliggöra plats för nya verksamheter med mellan 200 och 300 arbetsplatser i ett attraktivt läge vid Värmdöleden och trafikplats Insjön. Projektet har också som mål att få till stånd en kommungränsjustering mellan Nacka kommun och Värmdö kommun.

14 Knutpunkten och Hantverkshuset

Här planeras cirka 450 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, parkeringshus med cirka 400 bilplatser för infartsparkering samt en utvecklad bytespunkt för bussresenärer.

15 Kocktorpsområdet

I villaområdet i Kocktorp ska en kraftledning grävas ner, för att frigöra mark till nya byggrätter för bostäder och verksamheter. För att marken ska kunna bebyggas behöver även en ny detaljplan tas fram.

16 Kraftledningsstråket

Utmed Ormingeringen och Skarpövägen planeras 250 nya bostäder och cirka 160 förskoleplatser i ett naturnära läge. Bostäderna ska vara lätta att nå med buss, bil, cykel och till fots. I projektet ingår de tre detaljplaneområdena Amperen, Pylonen och Volten.

17 Kummelbergets verksamhetsområde

Kummelbergets verksamhetsområde ska få plats för fler verksamheter, dels genom att området utökas och dels genom förtätning. Här kan mellan 100 och 200 nya arbetsplatser tillkomma, beroende på vilka verksamheter som flyttar in och hur stor mark som kan nyttjas.

18 Miljöprövning Sarvträsk

Kommunen söker tillstånd för utfyllnad av ett område med sumpskog och bortledning av grundvatten vid Sarvträsk.

19 Mjöludden-Gustavsviks Gård

Vägar och kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, samtidigt som viss förtätning blir möjlig. Natur- och kulturvärden ska skyddas och en strandpromenad planeras. Projektområdet sträcker sig från strandområdet norr om Boo gård till Gustavsviks båtklubb. Även Bergholmen ingår i projektområdet.

20 Myrsjö Sportcentrum

Ett större lokalt sport- och idrottskluster med simhall. Möjlighet att skapa nya verksamheter och utveckla befintliga, nära Orminge centrum och Myrsjöskolan. Ett nytt naturreservat, Rensättra, bildas intill.

21 Myrsjöskolan

Nacka kommun har byggt en ny skolbyggnad för årskurs F-6 på Myrsjöskolan. Den nya skolan inrymmer en låg- och mellanstadieskola med serveringskök och matsal. Verksamheten flyttade in i vid starten av höstterminen 2018.

22 Norges Hus vid Hasseludden

Vid Hasseludden i norra Boo ligger Yasuragi, med hotell, japanskt bad med mera. En planändring gör det möjligt att bygga en ny kultur-, konferens- och hotellanläggning med inriktning på norsk-svenskt samarbete.

23 Ny Skurubro

I höst planerar Trafikverket att börja bygga den nya Skurubron. Den beräknas bli klar och öppen för trafik under slutet av 2022. Därefter startar renoveringen och ombyggnaden av den nuvarande Skurubron.

24 Nybackakvarteret Orminge

Nästan 400 nya lägenheter i 3-7-våningshus samt en förskola är planerade här och marken har anvisats genom anbudstävling. De nya husen ska utformas så att de passar in i bebyggelsen runt omkring. Edövägen ska anpassas för gång- och cykeltrafik.

25 Riset-Sångfågelvägen

I det här bostadsområdet i norra Boo ska vi bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Befintliga bostadsfastigheter får större byggrättigheter, men områdets karaktär och rådande bebyggelsemönster ska bevaras.

26 Sommarbo-Vikingshill

Vikingshill och Sommarbo i norra Boo ska få kommunalt vatten och avlopp samt ges större byggrätter. Vägföreningen behåller ansvaret för vägarna. Hänsyn tas till kulturhistoriska värden och landskapsbild i området.

27 Sydöstra Kummelnäs

Det här bostadsområdet i norra Boo omvandlas till permanentboende genom att större byggrätter införs och kommunalt vatten och avlopp anläggs. Däremot kan inga nya bostadsfastigheter bildas, enligt detaljplanen.

28 Sydöstra Lännersta

Kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut, vägar och allmänna ytor rustas upp och byggrätter införas. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden och andra speciella kvaliteter i området..

29 Orminge Centrum

Minst 1500 bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, utvecklad bussgata, ny infartsparkering, platser för rekreation med mera, finns med i planerna för Orminge centrum. Runt centrum planeras bland annat sportcentrum i Myrsjö, bostäder vid Telegrafberget och nedgrävning av kraftledningen.

30 Orminge trafik- och verksamhetsplats

Denna obebyggda plats vid Ormingeleden, norr om Värmdöleden, ska bli ett attraktivt verksamhetsområde. Marken ägs av Nacka kommun, som inledningsvis driver projektet. Avsikten är att privata intressenter senare ska kunna komma med.

31 Orminge hus

Här planeras för cirka 370 nya bostäder, utveckling av befintlig bebyggelse, verksamheter, förskolor och en attraktiv och levande miljö.

32 Pylonen

Pylonen ligger på en höjd intill Skarpövägen, norr om Orminge centrum nära Myrsjön. Här föreslås en bebyggelse i form av punkthus med fyra till sju våningar med utsikt över Myrsjön.

33 Rörsundsviken 1

Detaljplanen har ändrats för det här bostadsområdet i norra Boo, så att en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp blir möjlig. Vägföreningen är huvudman för allmän plats samt dagvattenhantering inom allmän plats.

34 Rörsundsviken 2

Detaljplanen har ändrats för Rörsundsviken 2 i norra Boo, så att en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp blir möjlig. Vägföreningen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av vägar samt dagvatten. Utbyggnaden sker samtidigt med Riset-Sångfågelvägen.

35 Sarvträsk

Kvarteret närmast Sarvträsk öppnar sig mot naturen. Här planeras för cirka 117 nya bostäder i fyra till sju våningar.

36 Talludsvägen

Vid Talluddsvägen i Björknäs, tomten norr om äldreboendet Sofiero, ska en ny detaljplan göra det möjligt att bygga ett nytt flerbostadshus med cirka 25 lägenheter.

37 Telegrafberget

Omkring 300 bostäder, verksamhetslokaler och en småbåtshamn byggs vid Telegrafberget vid Nackas norra kust.

38 Tollare

Tollare ska bli en skärgårdsstad där närheten till naturen och vattnet tas till vara. Omkring 1100 nya bostäder, förskolor, äldreboende och lokaler för handel, service och arbetsplatser ska finnas i området. Utmed Lännerstasundet ska en strandpromenad och en småbåtshamn byggas.

39 Tollare park

Tollare Park är det första området som byggdes söder om Sockenvägen i den nya stadsdelen Tollare. NCC har byggt ett 40-tal lägenheter i radhus, kedjehus och grändhus. En ny väg genom tunnel har byggts söderut från Sockenvägen.

40 Tollare Port

Tollare Port blir entrén till den nya skärgårdsstaden Tollare. Här planeras för cirka 50 nya lägenheter i flerbostadshus. Några av lägenheterna kan bli gruppbostäder.

41 Tollare Strand

Cirka 525 lägenheter i flerbostadshus och 50 i småhus samt handel och kontor ska byggas i Tollare strand av NCC. En busshållplats planeras, en strandpromenad och en småbåtshamn, samt en gångbro ut till Mårtens Holme.

42 Tollarehöjden

Området byggs nu ut med cirka 100 lägenheter, 80 småhus, 2 förskolor, äldreboende och eventuellt gruppbostäder. Exploatörer är Bonava och Senectus.

43 Tollareängen

Tollareängen ligger norr om Sockenvägen, i den nordvästra delen av den nya stadsdelen Tollare. Här planeras för ett bostadsområde med cirka 80 bostäder i flerbostadshus och radhus samt en förskola.

44 Vikingshillsvägen

Vikingshillsvägen, en av huvudvägarna i norra Boo, görs om för att bli trafiksäker. Samtidigt tryggas vatten- och avloppsförsörjning av området och andra, närliggande detaljplaneområden.

45 Volten

Volten ligger i en sänka nära det kommande naturreservatet Skarpnäs och vandringsstigar med Booleden. Här planeras för ett naturnära boende och en förskola.