Kommunfullmäktige 2020

Klicka på almanackan för datum och filsymbolen för handlingarna

 

Sammanträdesdatum

Handlingar

 

Boo-föreningens rapport från sammanträdet den 27 januari

Måndagen den 27/1 höll Nacka kommun det första kommunfullmäktige för året. På mötet behandlades många motioner och några beslutsärenden. Här kommer en kort sammanställning på det som behandlades med fokus på det som är angeläget för Saltsjö-Boo. 


Vi debatterade bibliotekens utformning och behovet att ha tillräckligt med antal tysta rum på Biblioteken runtom i Nacka. Detta behövs för att kunna tillgodose behovet av utrymme för läsning och studier. Särskilt med anledning av att vi bygger så mycket i Nacka.


Vi socialdemokrater lyfte också frågan om syskonförtur på kommunala grundskolan och vi anser att vi behöver förenkla för barnfamiljerna i Nacka. Ibland är det svårt att få ihop vardagspusslet och syskonförtur är en insats som kan underlätta i vardagen. Den frågan är lyft till en utredning som regeringen har tillsatt och vi väntar med spänning på resultatet och hoppas att lagstiftas så att syskonförtur kan införas på kommunal nivå. Vi socialdemokrater anser att majoriteten i Nacka ska verka för det.

Vi väckte en motion om att säkerställa Naturskolans verksamhet i Velamsund och ett uppdrag att utreda möjligheter till partnerskap och samverkan med andra aktörer. Vi väntar med spänning på svaret och påverkar det vi kan i positiv riktning så att verksamheten ska kunna finnas kvar.

Under pågående möte fick vi också information om Skurubrons avstängning på grund av sprängningar. Nu var det oturligt att det blev på detta sätt och att bron behövdes hållas stängd under flera timmar. Samtidigt påminner det oss om vår a utmaningar som boende i Boo och vilken beredskap som krävs vid eventuella olyckor.  

Maria Raner

 

Boo-föreningens rapport från sammanträdet den 2 mars

Det var inte något ärende som direkt berörde Saltsjö-boo, men ändock kommer en liten sammanfattning från mig av det som kan beröra oss i Boo.

På Kf diskuterades bland annat investeringar i idrottshallar och simhallar. Det kommer definitivt att beröra Saltsjö boo i framtiden där ex Myrsjösimhall kommer att byggas. Fokus i debatten låg på hur stora investeringar som görs och vad kostnaderna för respektive anläggning är samt om det är en kapacitetsökning eller om det endast är underhåll av anläggningar. Majoriteten hänvisar till kapacitetsutredningen som gjordes 2019.

En annan punkt som berör oss i Boo var Nacka listans motion om: Miljömål och biologisk mångfald i planering av nya parker i Nacka. Där diskuteras om att vi i alla lägen av exploatering behöver ta höjd för miljön. Så väl i centrala Nacka som övriga Nacka som exempelvis Boo. Styrelsen och medlemmarna i Boo Socialdemokratiska förening har länge diskuterat miljöfrågan och detta måste vi fortsätta hålla i.

Övriga frågors behandling hittar du här på hemsidan fr o m den 10 mars.

Maria Raner