Kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott 2020

Klicka på almanackan för datum och filsymbolen för handlingarna

 

Sammanträdesdatum

Handlingar

 

 

Från sammanträdet 2020-02-18:

Anmälda delegationsbeslut som berör Saltsjö-Boo.

Tilldelningsbeslut av konsult för utformning och marknadsförutsättningar för Verksamhetsområde Orminge Trafikplats KFKS 2013/591-251. Ulf Crichton, enhetschef exploateringsenheten Nacka. 2020-01-17.

Ansökan om bildande av gemensamhetsanläggningar inom Nybackakvarteret, Orminge KFKS 2015/713-251. Johan Buhre, projektledare exploateringsenheten Nacka. 2020-01-09.

Avtal om Nyttjanderätt för markarbeten inom Telegrafberget, Orminge KFKS 2011/37-251. Ulf Crichton, enhetschef exploateringsenheten Nacka. 2019-09-19.

Genomförandeavtal med Skanova AB, Orminge centrum KFKS 2016/803. Ulf Crichton, enhetschef exploateringsenheten Nacka. 2020-01-09

Deltagande i Gemensamhetsanläggning för Tomrör för fiber inom Telegrafberget KFKS 2011/37-251. Ulf Crichton, enhetschef exploateringsenheten Nacka. 2020-01-17.

Avtal om lägenhetsarrende för upplag, Björknäs KFKS 2019/1024. Benny Karlsson, gruppchef enheten för fastighetsförvaltning. 2019-10-29.

Avtal om lägenhetsarrende för småbåtsbrygga i Björknäs KFKS 2019/1097. Christopher Arontaus, markingenjör enheten för fastighetsförvaltning. 2019-11-21.

Avtal om lägenhetsarrende för småbåtsbryggor i Lövbergaviken KFKS 2019/1099. Christopher Arontaus, markingenjör enheten för fastighetsförvaltning. 2019-11-21.

Nyttjanderättsavtal Porsmossen, tidsbegränsat KFKS 2019/1126. Benny Karlsson, markchef enheten för fastighetsförvaltning. 2019-12-03.

Uppsägning av anläggningsarrende för teknikbod i Björknäs för avflyttning KFKS 2019/1184. Benny Karlsson, markchef enheten för fastighetsförvaltning. 2019-12-18.

Avtal om lägenhetsarrende för racketverksamhet i Orminge KFKS 2019/1152. Benny Karlsson, markchef enheten för fastighetsförvaltning. 2019-12-13.

Avtal om jordbruksarrende Knarrnäs KFKS 2020/66. Benny Karlsson, markchef enheten för fastighetsförvaltning. 2020-01-27.

Avtal om tidsbegränsad nyttjanderätt för container i Boo KFKS 2019/1102. Christopher Arontaus, markingenjör enheten för fastighetsförvaltning. 2019-11-25.

Avtal om lägenhetsarrende för småbåtsbrygga i Boo KFKS 2019/1098. Christopher Arontaus. 2019-11-25.

Avtal om lägenhetsarrende för småbåtsbryggor i Vikingshill KFKS 2019/1153. Christopher Arontaus. 2019-12-13.

 

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ställa ut gatukostnadsutredning för Gustavsvik för granskning.

Gatukostnadsutredningen för område Gustavsvik syftar till att fördela kostnaderna för utförandet av ombyggnads- och förbättringsåtgärder för vägar i och med genomförandet av detaljplaneområde Dalvägen-Gustavsviksvägen och norra delen av MjölkuddenGustavsviks gård. Utförandet av åtgärder på park- och naturmark samt höjd standard på Gustavsviksvägen-Dalvägen för att möjliggöra kollektivtrafik med buss föreslås finansieras med skattemedel. Gatukostnadsutredningen har varit på samråd under novemberdecember 2018 och föreslås nu ställas ut för granskning.

Total kostnad för förstudie, projektering och utbyggnad av föreslagna åtgärder i området har beräknats till cirka 252,9 miljoner kronor i 2020 års kostnadsläge. Kostnadstaket för gatukostnadsuttag föreslås vara 210 291 000 kronor. Park- och landskapsåtgärder för cirka 10,7 miljoner kronor, markersättning för cirka 6,1 miljoner kronor samt standardskillnaden för bussgatan längs med Gustavsviksvägen-Dalvägen för cirka 16,8 miljoner kronor, sammantaget cirka 33,6 miljoner kronor, föreslås jämkas och finansieras med skattemedel. Resterande cirka 9,1 miljoner kronor finansieras genom samordningsvinster med VAkollektivet. Förslaget innebär att gatukostnadsersättningen för en fastighet med andelstal 1,0 (småhus, obebyggd) uppgår till 247 200 kronor.

Protokollsanteckning (s):

”Socialdemokraterna har sedan 2014 krävt en konsekvensutredning för övergång till gemensam finansiering av vägarna, samt att de boende i de områden som idag har enskilt huvudmannaskap för vägarna ska ha möjlighet att erbjudas kommunal borgen för lån till vägavgifterna, för att pragmatiskt komma närmare ett system enligt likviditetsprincipen. Det har från lokala villaägarföreningarna kommit fram information om att de har fått offerter som har varit till avsevärt lägre kostnad än den kostnad som kommunen bygger för. Vi önskar att tjänstemännen utreder vari denna skillnad består och om kommunen kan bli bättre på detta.”

 

Ridhus i Velamsund, övertagande av befintligt ridhus:

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut.

1. Kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel om 14 miljoner kronor för uppförande av nytt ridhus i Velamsund som ersätter det befintliga ridhuset som därmed rivs, under förutsättning att nödvändiga lov medges.

2. Kommunfullmäktige noterar att rivningskostnad om cirka 1 miljon kronor kommer att belasta fritidsnämnden.

3. Kommunfullmäktige noterar att fritidsnämnden kommer att belastas med en årshyra om 1,2-1,5 miljoner kronor per år, exklusive inredning och utrustning.

.